Hoạt động cộng đồng - DHTI Website

Hoạt động cộng đồng

DHTI đề cao trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội. Chúng tôi quan tâm và chú trọng đến việc duy trì, đóng góp những giá trị tốt đẹp cho xã hội và chia sẻ với cộng đồng thông qua hoạt động cộng đồng.