Work safety

Với tôn chỉ tạo ra các sản phẩm tốt nhất cho bà mẹ và trẻ em - đối tượng nhạy cảm, dễ bị tổn thương nhất cùng với nhận định "con người luôn là yếu tố then chốt", cho nên mọi quá trình sản xuất của DHTI đảm bảo an toàn lao động tối đa.