• Chiếm vị trí độc tôn với nhóm ngành sản xuất và thương mại khăn ướt và các sản phẩm dành cho em bé tại Việt Nam. 
  • Hướng tới gia tăng giá trị xuất khẩu.